مقاله بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رابطه آن با متغیرهای سن، جنس و رشته تحصیلی آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۵۴ تا ۳۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رابطه آن با متغیرهای سن، جنس و رشته تحصیلی آنان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله سن
مقاله چنس و رشته تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی فایق
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان ورابطه آن با متغیرهای سن، جنس و رشته تحصیلی آنان انجام شده است.
روش کار: نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی، و جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بوده است . تعداد نمونه مطالعه حاضر، ۱۰۰۰ نفر دانشجو (۳۸۲ نفر مذکر و ۶۱۸ نفر مونث) بوده و روش گردآوری داده ها،پرسشنامه ۲۸GHQ است.
نتایج: این پژوهش نشان داده است که تعداد ۴۰٫۲% از آزمودنیها فاقد سلامت روانی بوده اند و همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، بین جنسیت و سلامت روانی افراد مورد مطالعه رابطه معنی داری (p<0.01) وجود داشته است.
نتیچه گیری: از آنجا که بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، تعداد زیادی از دانشجویان فاقد سلامت روانی بوده اند لذا انجام اقدامات پیشگیرانه و انچام خدمات مشاوره ائی به آنان ضروری بوده، و پیشنهاد می شود به طور تخصصی در این زمینه اقدامات لازم انجام گردد.