مقاله بررسی میزان سرمایه اجتماعی و شاخص های آن در کتابخانه های دانشگاهی تابع وزارت علوم مستقر در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان سرمایه اجتماعی و شاخص های آن در کتابخانه های دانشگاهی تابع وزارت علوم مستقر در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله شاخص ها
مقاله کتابخانه های دانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی راد نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان سرمایه اجتماعی و شاخص های آن در کتابخانه های دانشگاهی است. در پژوهش حاضر شاخص های اعتماد متقابل، روابط، عمل متقابل ، ظرفیت، تنوع و ساختار به عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده، که در میان اغلب صاحب نظران این حوزه مشترکا پذیرفته شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و ابزار پژوهش پرسش نامه است. جامعه پژوهش ۲۱۸ کتابدار کتابخانه های دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که ۱۴۰ نفر با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تعیین شد. برای بررسی پاسخ ها از روش های آماری توصیفی، آزمون فریدمن و t-test استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی (۲٫۹۳) است و در میان شاخص های آن، تنوع با میانگین (۳٫۳۰) بیشترین و ظرفیت با میانگین (۲٫۵۰) کمترین میزان را دارد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر این است که میزان سرمایه اجتماعی در نمونه مورد بررسی در حد متوسط است و تفاوت معناداری میان شاخص های سرمایه اجتماعی وجود دارد و تمامی شاخص ها جز ظرفیت بالاتر از حد متوسط هستند.