مقاله بررسی میزان سرمایه اجتماعی در میان گروه های اجتماعی (منطقه حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین) شهر مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان سرمایه اجتماعی در میان گروه های اجتماعی (منطقه حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین) شهر مراغه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله حاشیه نشین
مقاله غیرحاشیه نشین
مقاله اثربخشی جمعی
مقاله اعتماد
مقاله مشارکت رسمی و غیررسمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بنی فاطمه حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علمی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر به بررسی میزان سرمایه اجتماعی گروه های سنی (جوانان، میان سالان و سالمندان) و هم چنین گروه های جنسی در دو منطقه حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین پرداخته شده است. سه مولفه اصلی سرمایه اجتماعی که عبارت از: اثربخشی جمعی، اعتماد و مشارکت اجتماعی با معرف های (انسجام و همبستگی اجتماعی، کنترل هنجاری غیررسمی، اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی، مشارکت رسمی و مشارکت غیررسمی) سنجیده شد. مطالعه حاضر با استفاده از تئوری های سرمایه اجتماعی طرح ریزی شده است. تحقیق حاضر در سطح خرد و از نوع پیمایشی می باشد و گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه همراه با مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل ۱۰۷۵۷ نفر از افراد حاشیه نشینان مراغه و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران شامل ۴۰۰ نفر می باشد. یک گروه ۴۰۰ نفری از غیرحاشیه نشینان نیز انتخاب گردیده است که از لحاظ سن و جنس دو گروه ۴۰۰ نفری با همدیگر همگن شده اند و در کل گروه شامل ۸۰۰ نفر می باشد. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. در این بررسی با استفاده از تحقیقات قبلی صورت گرفته در عرصه داخلی و خارجی و استفاده از روش اعتبار محتوایی سوال ها پرسشنامه طراحی گردیده اند. جهت اطمینان از پایایی سوال ها پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که با اجرای پرسشنامه در میان ۳۰ نفر از افراد نمونه، از اعتبار و روایی لازم برخوردار بود. یافته های تحقیق نشان دادکه میزان سرمایه اجتماعی در بین مناطق حاشیه نشین و مناطق غیرحاشیه نشین متفاوت است. هم چنین شاخص های سرمایه اجتماعی نیز به جز مشارکت غیررسمی در مناطق حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین متفاوت بود و این شاخص ها در مناطق غیرحاشیه نشین بیش تر بوده است. در کل نتایج پژوهش نشان داد که حجم سرمایه اجتماعی موجود در مناطق غیرحاشیه نشین بیش تر از مناطق حاشیه نشین است.