مقاله بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۹۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ایلام
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله حاشیه نشین
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله انسجام اجتماعی
مقاله کنترل اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ایلام است. برای توصیف و تبیین سرمایه اجتماعی نیز سعی شده که از چند منبع به صورت تلفیقی استفاده شود، یعنی آرای صاحب نظران سرمایه اجتماعی مانند گیدنز، بوردیو، کلمن، پوتنام، پوتنام مورد استفاده قرار گرفت.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش و جامعه آماری افراد ۱۸ به بالای ساکن در مناطق حاشیه نشین شهرستان ایلام (اعم از زن و مرد) است. حجم نمونه با توجه فرمول کوکران ۲۸۵ نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. برای گردآوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین میانگین میزان سرمایه اجتماعی مربوط به شاخص مشارکت اجتماعی (M= 33.62) و کمترین مقدار آن مربوط به شاخص روابط اجتماعی (M= 18.39) است. بین زنان و مردان از نظر میانگین سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری نیست. همچنین، افراد شاغل و بیکار از میزان سرمایه اجتماعی یکسانی برخوردارند. افراد مجرد نسبت به افراد متاهل از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند. همچنین، بین سرمایه اجتماعی بر حسب تحصیلات و نیز بر حسب نوع منزل مسکونی، و قومیت تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج: چنین به نظر می رسد یافته های اخیر با نظریات مطرح شده توسط پوتنام و فوکویاما قابل تبیین است و کمک به مشارکت افراد در امور شهری به منظور گسترش اعتماد اجتماعی و رشد و گسترش و تقویت مشارکت رسمی می تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی در مجموع، در مناطق حاشیه نشین منتهی گردد
.