مقاله بررسی میزان رعایت حقوق زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حقوق پزشکی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رعایت حقوق زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق زنان باردار
مقاله درمانگاه
مقاله شهر کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان احمدی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: کهن مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حقوق بیمار مجموعه ای از الزامات است که ارائه دهندگان خدمت در نظام سلامت در ارتباط با مددجویان ملزم به رعایت آن هستند. مادران باردار با توجه به مشکلات بی شماری که احتمال دارد در دوران بارداری و زایمان متحمل شوند، نیاز بیش تری به دریافت خدمات و رعایت حقوق از جنبه های مختلف دارند.
اهداف و روش مطالعه: این پژوهش که یک مطالعه توصیفی مقطعی است با هدف تعیین میزان رعایت حقوق زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان در سال ۱۳۹۰ روی ۲۵۰ نفر از زنان واجد شرایط شرکت در پژوهش انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای پژوهش گر ساخته بود که پس از تعیین روایی و پایایی از طریق مصاحبه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t، آنالیز واریانس و ضریب هم بستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه ۱۴ انجام شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میزان رعایت حقوق مادران باردار برحسب میانگین کلی حقوق در حد مناسبی بوده است. بالاترین میزان رعایت حقوق مربوط به حیطه دسترسی به اطلاعات به نحو مطلوب و میزان کافی و کم ترین میانگین مربوط به حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت بود. بین شغل و حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت (p<0.001)، سطح تحصیلات و ارائه خدمات مبتنی بر احترام به حریم خصوصی و رعایت اصل رازداری (p<0.03)، همچنین دریافت مطلوب خدمات سلامت (p<0.04) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. اختلاف معنی داری در میزان رعایت حقوق برحسب متغیرهای سن، تعداد زایمان و تعداد فرزند مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به برنامه ریزان و مسوولین مراقبت سلامتی کمک می کند تا از وضعیت رعایت حقوق زنان باردار در مراکز درمانی و مراقبتی مطلع شده و اقداماتی جهت آشنایی بیش تر زنان باردار با حقوقشان و اجرای بهتر موازین اخلاقی و حقوقی انجام دهند. نصب تابلو و پوستر همچنین تهیه بروشور و پمفلت و صندوق رسیدگی به شکایات در درمانگاه پیش نهاد می گردد.