مقاله بررسی میزان رعایت حریم بیماران سالمند و میزان رضایتمندی آنان از رعایت حریم در بیمارستان های منتخب استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۹۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رعایت حریم بیماران سالمند و میزان رضایتمندی آنان از رعایت حریم در بیمارستان های منتخب استان اصفهان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حریم خصوصی
مقاله بیمار
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب حاج باقری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ذهتاب چی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حریم خصوصی بیمار یک متغیر مهم در تعیین سطح رضایتمندی و درک بیماران از کیفیت خدمات مراقبتی است، و اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه، در بخش اورژانس و در گروه های سنی غیر سالمند بوده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان رعایت حریم بیماران سالمند و میزان رضایتمندی آنان از رعایت حریم در بیمارستان های منتخب استان اصفهان است.
روش: این مطالعه از نوع مقطعی است، نمونه شامل ۳۳۰ نفر از بیماران سالمند بستری در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان و کاشان بود که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه «حریم خصوصی و رضایت بیماران از رعایت آن» که در مطالعات قبلی روایی و پایای آن (با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۴) تایید شده بود، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کروسکال والیس، من ویتنی یو و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.
یافته ها: میانگین رعایت حریم کلی، در ۱۵٫۲ درصد از بیماران در سطح ضعیف، ۶۸٫۵ درصد در سطح متوسط و تنها در ۱۶٫۴ درصد در سطح خوب بود. میزان رعایت حریم بیمار در بعد فیزیکی (۶۴٫۲ درصد)، در بعد اطلاعاتی (۷۰%) و در بعد روانی اجتماعی (۷۲٫۷ درصد) از بیماران در سطح متوسط قرار داشت. رضایتمندی بیماران در کلیه ابعاد مربوط به رعایت حریم در سطح متوسط بود.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که میزان رعایت حریم و رضایتمندی بیماران سالمندان در اکثر ابعاد در سطح متوسط قرار دارد. بنابراین لازم است به رعایت حریم بیماران و آموزش پرسنل بهداشتی- درمانی در این باره بیشتر توجه شود.