مقاله بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با استفاده از شاخص نتایج مشتری مدل EFQM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۳۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با استفاده از شاخص نتایج مشتری مدل EFQM
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت مندی دانشجویان
مقاله کیفیت آموزشی
مقاله خدمات آموزشی
مقاله شاخص نتایج مشتری
مقاله مدل EFQM5

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی رفیق
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان از خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل ۱۱۷۴۱ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است با نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران ۵۰۸ دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش نامه سنجش رضایت مشتری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های من- ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال والیس، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تی برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اکثر دانشجویان نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده، خدمات پیگیرانه بعد از آموزش، تصورات کلی از گروه آموزشی، وفاداری نسبت به دانشگاه و فعالیت های فوق برنامه رضایت ندارند و بین دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از لحاظ مشتری مداری تفاوت معناداری وجود ندارد. میانگین رتبه ای رضایت پسران نسبت به دختران بیشتر بود و بین دیدگاه دانشجویان سال های دوم، سوم و چهارم در مورد میزان رضایت از خدمات آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد و آخر اینکه شاخص فعالیت های فوق برنامه در صدر شاخص های عدم رضایت و به دنبال آن سایر شاخص های خدمات آموزشی ارائه شده، پیگیری پس از ارائه خدمات، تصورات کلی از گروه آموزشی و وفاداری به سازمان قرار دارند.