مقاله بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در نزد پرستاران شاغل بیمارستان های شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در نزد پرستاران شاغل بیمارستان های شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت شغلی
مقاله پرستاران
مقاله بیمارستان
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاپور آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پرستاران عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی و سلامت را تشکیل می دهند. رضایت شغلی سبب می شود که بهره وری سازمان افزایش یافته و کارمند نسبت به سازمان متعهد گردیده و سلامت فیزیکی و ذهنی وی تضمین گردد. شناخت عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی پرستاران می تواند در افزایش آن و ایجاد انگیزه لازم در جهت انجام وظایف درمانی، آموزشی و پژوهشی مفید باشد. در این پژوهش عوامل مرتبط با رضایت شغلی در نزد پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی – تحلیلی است که بر روی ۶۲۹ نفر از پرستاران بیمارستان های شهر کرمانشاه با روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی  Herzbergبود و رضایت شغلی در سه سطح طبقه بندی گردید.
یافته ها: بررسی نتایج در هشت حیطه نشان داد که رضایت شغلی اکثر کارکنان از شرایط محل کار (۷۵٫۲ درصد)، ارتباط با همکاران (۴۹ درصد)، حقوق و مزایا (۷۵٫۱ درصد)، موقعیت شغلی (۶۰٫۵ درصد)، امنیت شغلی (۶۴٫۶ درصد)، نظارت و سرپرستی (۶۴ درصد)، سیاست گذاری مدیریتی (۵۹٫۲ درصد) و ارتباط زندگی شخصی (۶۵٫۷ درصد) در سطح متوسط بوده است. بیشترین رضایت شغلی مربوط به ارتباط با همکاران و کمترین رضایت از مزایای سختی کار، برقراری عدل و انصاف و عدم وجود تبعیض و امکانات رفاهی بود. آزمون آماری مجذور Chi بین جنس، تحصیلات، نوع استخدام، شغل و شیفت کاری ارتباط معناداری نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که در مجموع رضایت کلی افراد در حد مطلوبی بوده است. با توجه به یافته های پژوهش به مسوولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه می گردد در جهت افزایش و پرداخت به موقع حقوق و مزایا، همچنین طرح کارانه، مزایای سختی کار و ایجاد امکانات رفاهی جهت بهبود رضایت شغلی این قشر از جامعه هر چه بیشتر تلاش نمایند.