مقاله بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به مطب های دندان پزشکی و شناسایی فرصت های بهبود در شهر فسا در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به مطب های دندان پزشکی و شناسایی فرصت های بهبود در شهر فسا در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت بیمار
مقاله خدمات سلامت
مقاله دندان پزشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورالسنا رسول
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: سقایی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توجه به سطح رضایت مراجعین به مراکز درمانی، نقش موثری در برنامه ریزی های مدیریتی در سیستم های خدمات سلامتی ایفا می کند. این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به مطب های دندان پزشکی در شهر فسا انجام شد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. پرسش نامه خودساخته در مقیاس ۵ قسمتی لیکرت در سه بخش، به وسیله مصاحبه تکمیل گردید. تعداد ۴۰۰ نفر از بیماران مورد مصاحبه قرار گرفته، اطلاعات گردآوری شده به وسیله نرم افزارهای SPSS نسخه ۲۰ و Minitab نسخه ۱۶ با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل گردید (a=0.05). روایی پرسش نامه از نظر معیاری و محتوایی تامین شد. برای تعیین پایایی، آلفای کرونباخ محاسبه شد که ۰٫۹۱ بود.
یافته ها: در بین متغیرهای دموگرافیگ و زمینه ای، بین میزان رضایت مندی و متغیرهای سطح تحصیلات، شغل، جنسیت از نظر آماری رابطه معناداری مشاهده شد (p value<0.001). بین شاخص رضایت کلی بیماران و شاخص وفاداری ضریب همبستگی ۰٫۶۷۳ تعیین گردید (p value=0.02). هزینه خدمات دندان پزشکی، رسیدگی دقیق به بیمار و گرفتن شرح حال و معاینه کامل توسط دندان پزشک، نحوه برخورد و احترام منشی دندان پزشک با بیماران و نحوه نوبت دهی به بیمار به عنوان مهم ترین اولویت های کلیدی بهبود خدمات دندان پزشکان مطرح شدند.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی از رضایت کلی بیماران از خدمات دندان پزشکان است. هر چند که به نظر می رسد با اصلاح نقایص بر اساس نظر بیماران می توان رضایت مندی بالاتری به دست آورد.