مقاله بررسی میزان رضایت از ارائه خدمات کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد بازاریابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رضایت از ارائه خدمات کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد بازاریابی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات کتابخانه ای
مقاله کتابخانه های دانشگاهی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله واحد علوم و تحقیقات
مقاله بازاریابی
مقاله رضایتمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: عربلو حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ارائه خدمات کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد بازاریابی و از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. در این پژوهش دو مولفه تنوع خدمات و حجم منابع اطلاعاتی و برنامه های ترویجی به عنوان دو مولفه بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که به روش توصیفی – پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی از بین جامعه آماری دانشجویان واحد علوم و تحقیقات نمونه ای با حجم ۳۷۸ نفر انتخاب شد. فرضیه های آزمون با استفاده از آزمون t مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که کسب اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با دروس دانشگاهی، شناسایی منابع تخصصی، روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و حرفه ای مهم ترین دلیل مراجعه کنندگان بوده، و از پایان نامه ها و کتاب ها بیشتر از سایر منابع استفاده می کنند. کتابداران مهم ترین نقش را در ترویج برنامه های کتابخانه دارند، و استفاده از بروشور در نوبت بعدی قرار دارد. میزان مشارکت دانشجویان در انتخاب منابع اطلاعاتی نیز در حد متوسط است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تنوع خدمات و حجم منابع اطلاعاتی با استفاده از کتابخانه رابطه معناداری وجود دارد. بین به کارگیری برنامه های ترویجی در کتابخانه و میزان ارائه خدمات کتابخانه ای نیز رابطه معنادار بوده و فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.