مقاله بررسی میزان رضایتمندی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳ کشور از سیاست خارجی دولت نهم و دهم و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رضایتمندی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳ کشور از سیاست خارجی دولت نهم و دهم و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی سیاسی
مقاله پایگاه اقتصادی – اجتماعی
مقاله ارتباطات سیاسی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلایی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نوابخش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی سیده زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳ از عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه سیاست خارجی و تبیین آن است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که دارای اعتبار و روایی قابل قبولی بوده است. نمونه آماری این پژوهش را ۳۲۲ نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه ها در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ تشکیل می دهند. داده های این پژوهش با بهره گیری از آزمون های آماری تحلیل همبستگی، آزمون t نمونه های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد میزان رضایتمندی سیاسی این دانشجویان کمتر از حد متوسط است، رضایتمندی سیاسی دانشجویان دختر (P-value: 0.00) و متاهل (P-value= 0.005) به میزان معناداری بالاتر بوده است. نتایج نشان داد میزان رضایتمندی سیاسی در دانشجویانی که از ماهواره و اینترنت برای کسب اطلاعات سیاسی استفاده می کردند به میزان معناداری کمتر بوده است.