مقاله بررسی میزان رضایتمندی بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های اعصاب از رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط تیم روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رضایتمندی بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های اعصاب از رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط تیم روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی بیماران
مقاله بیماران سرپایی
مقاله اعصاب و روان
مقاله اخلاق و اخلاق حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوی جهرمی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: نبیئی پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رعایت اصول اخلاق حرفه ای در بیماران اعصاب و روان از اهمیت بسزایی برخوردار است و نه تنها سبب ایجاد ارتباط بهتر با بیمار و بهبودی سریع تر وی و ارتقاء فرآیند درمان و تکریم ارباب رجوع می شود، بلکه باعث کاهش شکایات ناشی از خطاهای شغلی تیم درمانی توسط بیماران نیز می گردد. هدف این مطالعه تعیین سطح رضایتمندی بیماران سرپایی اعصاب و روان از رعایت اصول اخلاق حرفه ای تیم درمانی بود.
مواد و روش: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، ۱۲۰ نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های اعصاب و روان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ۲۰ سوالی پژوهشگر ساخته در زمینه میزان رضایت بیماران در مورد رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط تیم درمانی درمانگاه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ۰٫۹۲۶ بهدست آمد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و تست کای دو و کروسکالوالیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
یافته ها: میانگین نمره رضایت بیماران سرپایی درمانگاه های اعصاب در زمینه رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط تیم درمانی (
۴۶٫۱۵±۴٫۴۷) بود. بیشترین میانگین سطح رضایتمندی از رعایت اصول اخلاق حرفه ای مربوط به گویه های «توضیحات داده شده در مورد نحوه استفاده از داروهایی که باید در منزل استفاده شود» و «رازداری و حفظ اسرار مربوط به بیماری» و کمترین میانگین مربوط به «در دسترس قرار دادن اطلاعات درمورد خدمات» بود. یافته ها نشان داد که زنان، افراد متاهل و افرادی که در محدوده سنی ۶۰-۵۱ سال قرار داشتند میزان رضایت بیشتری از رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط تیم درمانی داشتند. این در حالی بود که نوجوانان (۱۸-۱۳ سال) کمترین رضایت را از رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط تیم درمانی را در میان گروه سنی گزارش نمودند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سطح رضایت بیماران در درمانگاه های روانپزشکی از رعایت اصول اخلاق حرفه ای و پزشکی تیم درمانی در حد متوسط بود. از آنجا که مردان، نوجوانان و افراد مجرد رضایت کمتری از رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط تیم درمانی داشتند، توجه به این گروه ها دارای اهمیت بیشتری می باشد.