مقاله بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده در مراقبت های قبل و بعد از عمل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از صفحه ۳۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده در مراقبت های قبل و بعد از عمل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت بیمار
مقاله مراقبت قبل از عمل
مقاله مراقبت بعد از عمل
مقاله خدمات پرستاری
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل پورمرزونی آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی ام لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: روحی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قمی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری، از شاخص های مهم کیفیت بیمارستان و سلامت بیماران است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت های قبل و بعد از عمل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، رضایتمندی ۴۵۰ نفر از بیماران بستری که با روش آسان انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر مشخصات دموگرافیک و سوالات رضایتمندی جمع آوری و روایی محتوا با نظر اساتید و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۲ تایید شد. سوالات در پنج گویه در مقیاس لیکرت از خیلی زیاد (۵) تا خیلی کم (۱) بود که در دو طیف مطلوب و نامطلوب بررسی شد. داده ها با استفاده از توزیع فراوانی و آزمون های آماری T-test، T زوج و ANOVA با سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میزان رضایتمندی کلی از خدمات پرستاری قبل از عمل ۸۶٫۳ درصد در حد مطلوب و این میزان در مرحله بعد از عمل، ۸۹٫۱ درصد بود. مقایسه میانگین رضایتمندی کلی از خدمات پرستاری قبل و بعد از عمل از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشت. رضایتمندی بعد از عمل با سطح تحصیلات، جنس و محل سکونت ارتباط معنی داری نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: اکثر بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده قبل و بعد از عمل راضی بودند. از آنجا که میزان رضایتمندی، شاخصی برای سنجش اثر بخشی نظام سلامت است، پیشنهاد می گردد سنجش رضایت بیماران به عنوان بخشی از فرآیند ترخیص در نظر گرفته شود.