مقاله بررسی میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده، در جمعیت بیمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۶۴ تا ۳۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده، در جمعیت بیمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی
مقاله پزشک خانواده
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شگرف نخعی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تبرایی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: دولت آبادی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عالمی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پزشک خانواده مرکز تلاش های جهانی برای بهبود کیفیت، هزینه اثربخشی و برابری در سیستم های مراقبت سلامتی است. افزایش رضایتمندی مردم از خدمات از جمله اهداف برنامه پزشک خانواده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایتمندی دارندگان دفترچه بیمه روستایی از خدمات پزشک خانواده در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه دو بخشی برای ۱۲۵۰ نمونه که به صورت تصادفی در هر طبقه انتخاب شده بودند، جمع آوری و میزان رضایتمندی در ۸ حیطه بررسی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، همبستگی پیرسون و آنووا مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۱۱۹۹ پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. ۶۹٫۴ درصد از نمونه های پژوهش خانه دار بودند. همچنین ۷۲٫۱ درصد زن بوده، ۸۵٫۳ درصد متاهل، ۸۶٫۴ درصد ساکن روستا و ۹۰٫۹ درصد از مراکز دولتی خدمات دریافت کرده بودند. در ۸ حیطه مورد بررسی، بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی به ترتیب از هزینه پرداختی و اعتماد و اعتقاد به عملکرد پزشک خانواده به دست آمد. بر اساس آزمون های انجام شده بین جنس، سن، شغل و وضعیت تاهل با میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده رابطه معنی دار آماری وجود نداشت. اما رابطه بین محل سکونت، تحصیلات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمات با میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده از نظر آماری معنی دار بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تحصیلات بالاتر، دریافت خدمات از مراکز بهداشتی درمانی شهری و مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات پزشک خانواده رضایتمندی بیشتری را برای مراجعین به همراه دارد.