مقاله بررسی میزان دینداری و ارتباط آن با سبک های هویت دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان دینداری و ارتباط آن با سبک های هویت دانشجویان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دینداری
مقاله سبک های هویتی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهستانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دین و دینداری تاثیر مهمی بر جنبه های جسمانی و روانی انسان دارد، یکی از جنبه های مهمی که ارتباط قابل توجهی با دینداری دارد هویتی است که افراد در دوره نوجوانی و جوانی کسب می کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین میزان دینداری در بخشی از جامعه دانشجویان و بررسی ارتباط میان ابعاد مختلف دینداری با سبک های هویتی جوانان است.
روش: نمونه پژوهش حاضر از ۴۳۶ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران که به مقیاس گسترش یافته سنجش هویت من و پرسشنامه دینداری پاسخ دادند، تشکیل شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که میزان دینداری در نمونه حاضر در حد بالایی است، هر چند که میانگین دو بعد اعتقادی و تجربی از دو بعد مناسکی و پیامدی بالاتر بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سبک های هویتی موفق و زود شکل گرفته با تمامی ابعاد دینداری ارتباط مثبت دارند و سبک هویتی به تعویق افتاده نیز با تمامی ابعاد دینداری ارتباط منفی داشت.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که دینداری با سبک های هویتی افراد و نحوه پردازش شناختی آنان ارتباط تنگاتنگی دارد و افرادی با سبک های هویتی موفق و زود شکل گرفته تعهد بیشتری به باورهای مذهبی دارند که یا خود بر اساس کاوش های شخصی به آنها دست پیدا کرده اند و یا از دیگران مهم خود کسب کرده اند.