مقاله بررسی میزان دستیابی به حداقل های یادگیری در واحدهای درمانگاه و بخش زنان و موانع اجرای آن از دیدگاه دانشجویان مامایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱-بهار ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان دستیابی به حداقل های یادگیری در واحدهای درمانگاه و بخش زنان و موانع اجرای آن از دیدگاه دانشجویان مامایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداقل های یادگیری
مقاله موانع اجرایی
مقاله مهارت های بالینی
مقاله حداقل های پیشنهادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری سیمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماحصل نهایی آموزش نوین در مامایی، با میزان یادگیری فراگیران تعریف می شود. شناسایی موانع اجرایی و رفع آنها موجب ارتقاء کیفیت آموزش بالینی می گردد. هدف از این پژوهش، تعیین میزان دستیابی دانشجویان مامایی به حداقل های یادگیری در واحدهای تخصصی (درمانگاه زنان و بخش زنان) و موانع اجرای آنها می باشد. در این مطالعه توصیفی، کلیه دانشجویان ترم آخر کارشناسی مامایی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات ۲ پرسشنامه مربوط به حداقل های یادگیری در واحدهای کارآموزی – کارورزی درمانگاه و بخش زنان بود. داده ها با نرم افزار  spss 12بصورت توزیع فراوانی و بررسی کلی با مقیاس مطلوب، نسبتا مطلوب و نامطلوب تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد میزان دستیابی به حداقل های یادگیری در واحد بخش زنان در ۲۰ درصد موارد مطلوب و در ۴۰ درصد موارد نسبتا مطلوب بود. در واحد درمانگاه زنان میزان دستیابی به حداقل های یادگیری در ۸٫۳۳ درصد موارد مطلوب و در ۳۳٫۳۳ درصد موارد نسبتا مطلوب ذکر گردید. مهمترین موانع اجرای یادگیری به ترتیب اهمیت، انجام کار توسط اینترن و رزیدنت، تعداد زیاد دانشجویان در هر واحد و انتخاب محیط بالینی نامناسب ذکر گردید .بنابراین بهتر است حداقل های آموزشی بازنگری و با توجه به ماهیت کسب هر مهارت بالینی مجددا تعریف و منطبق با نیاز فراگیران تنظیم شوند و نیز استراتژی هایی برای رفع موانع اجرایی از جمله انتخاب محیط بالینی مناسب و به کارگیری بیمارستان های غیر آموزشی در امر آموزش دانشجویان و دوره های بازآموزی برای ارتقاء مهارت های مربی اتخاذ شود.