مقاله بررسی میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اینترنت و کاربرد آن در موفقیت تدریس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اینترنت و کاربرد آن در موفقیت تدریس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترنت
مقاله تدریس
مقاله آموزش و پرورش
مقاله معلمان
مقاله مدارس متوسطه دخترانه
مقاله شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اینترنت و کاربرد آن در موفقیت تدریس انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی با رویکرد پیمایشی است که بدین منظور از ۱۱۸۳۹ معلم ۳۹۳ نفر از معلمان با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب گردید. از پرسش نامه محقق ساخته با طیف لیکرت برای گرد آوری داده ها و از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که از از نظر آماری اختلاف معناداری بین میزان استفاده از اینترنت در بین معلمان در مناطق مختلف آموزشی، و رابطه معناداری بین استفاده از اینترنت با آگاهی معلمان از شیوه های نوین تدریس، موفقیت در تدریس، خلاقیت ایشان در تدریس و امکانات و شرایط مدرسه وجود دارد.