مقاله بررسی میزان دسترسی به کامپیوتر و نگرش شرکت کنندگان در برنامه های بازآموزی در مورد آموزش الکترونیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱-بهار ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان دسترسی به کامپیوتر و نگرش شرکت کنندگان در برنامه های بازآموزی در مورد آموزش الکترونیکی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مداوم
مقاله آموزش الکترونیک
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عازمیان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی زاده مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کامپیوتر به عنوان یک موضوع مهم در آموزش الکترونیکی و بعنوان ابزار مطالعه فرد سبب یادگیری مستقل فرد می گردد و می تواند نقش مهمی در این امر داشته باشد. هدف از این پژوهش میزان دسترسی به کامپیوتر و نگرش شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم برای بکارگیری آموزش الکترونیکی در برنامه های آموزش مداوم بوده است. در این پژوهش مقطعی که در سال ۱۳۸۹ انجام شد. جامعه و نمونه پژوهش را شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم تا پایان آبان ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل دادند. نتایج نشان داد: %۹۵٫۲ از شرکت کنندگان نگرش مثبت به آموزش الکترونیکی داشتند %۶۵٫۶ از شرکت کنندگان دارای کامپیوتر بودند، میزان دسترسی به کامپیوتر در هر دو جنس تفاوت معنی داری داشت (P<0.00). %86.8 از شرکت کنندگان روش آموزش الکترونیکی را جهت اجرای برنامه های آموزش مداوم مناسب می دانستند. %۴۷٫۵ از شرکت کنندگان موافق بودند که با زیرساخت های موجود نمی توان آموزش را به سمت آموزش الکترونیکی سوق داد. در صورتیکه %۸۵٫۲ اظهار داشتند که تا فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش الکترونیکی، آموزش به روش سنتی و الکترونیکی توام صورت گیرد با توجه به نگرش مثبت شرکت کنندگان به آموزش الکترونیکی، زمینه های لازم برای حرکت به سمت طراحی و اجرای نظام آموزش الکترونیکی در آموزش های رسمی مساعد می باشد اقدامات لازم می تواند در این مورد صورت گیرد.