مقاله بررسی میزان درماندگی اخلاقی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی -درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان درماندگی اخلاقی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی -درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماندگی اخلاقی
مقاله پرستاران
مقاله اخلاق در حرفه پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین آبادی فراهانی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: نادری روش نادره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درماندگی اخلاقی پدیده ای شایع در حرفه پرستاری می باشد که می تواند سبب تعارض در زمینه مراقبت و رویارویی با بیمار و ارائه مراقبت با کیفیت شود که همین موضوع می تواند در روند دستیابی به اهداف سیستم مراقبتی مداخله ایجاد کرده و در نهایت بر الگوی سلامتی جامعه نیز تاثیرات سویی داشته باشد. در این مطالعه توصیفی، ۱۵۳ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت بررسی داده ها از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد درماندگی اخلاقی کورلی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی درون رده ای مورد بررسی قرار گرفته، که برابر با ۰٫۸۸ بوده است. همچنین جهت تعیین ثبات درونی ابزار از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده که برابر a=0.87 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره درماندگی اخلاقی پرستاران ۴۴٫۸±۱۶٫۶ بوده است که نشان دهنده سطح متوسط درماندگی اخلاقی می باشد. با توجه به پیامدهای درماندگی اخلاقی در پرستاران، آشنایی بیشتر با این پدیده و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن ضروری به نظر می رسد.