مقاله بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومی سطح شهر اصفهان نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت در حیطه شغلی در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومی سطح شهر اصفهان نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت در حیطه شغلی در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رایانه
مقاله اینترنت
مقاله دندان پزشک
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی پور فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از رایانه و اینترنت به عنوان ابزاری ارزشمند در توسعه و بهبود ارایه خدمات پزشکی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دندان پزشکان شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲ پیرامون کاربرد رایانه و اینترنت در حیطه شغلی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی ۲۹۴ نفر از دندان پزشکان شاغل شهر اصفهان انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود. پرسش نامه پس از تایید روایی و پایایی دارای ۴ بخش شامل سوالات ۱) دموگرافیک، ۲) حیطه دانش، ۳) حیطه نگرش و ۴) حیطه عملکردی بود که به صورت خودایفا توسط دندان پزشکان تکمیل گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی پیرسون، T-test و chi- square تجزیه و تحلیل شد (۰٫۰۵=a).
یافته ها: ۶۳٫۳ درصد دندان پزشکان به رایانه در مطب و ۶۱٫۶ درصد دندان پزشکان به اینترنت درمطب دسترسی داشتند. میانگین نمره دانش، نگرش و عملکرد به ترتیب ۸٫۹±۲۳٫۴، ۵٫۵±۴۰٫۱ و ۲٫۶±۴٫۷ به دست آمد. ارتباط معنی داری بین نمره دانش، نگرش و عملکرد دندان پزشکان و جنس و سن وجود نداشت. (۰٫۰۵<p value) بین سابقه کاری با نگرش ارتباط ضعیف اما معنی داری وجود داشت (۰٫۰۴۳=p value و .(r=-0.012 80.4 درصد افراد علاقه مند به گذراندن دوره های آموزشی در این زمینه بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر میزان دانش، عملکرد دندان پزشکان در رابطه با کاربرد رایانه و اینترنت در شهر اصفهان در حد متوسط و نگرش در حد خوب بود و تعداد قابل توجهی از دندان پزشکان علاقه مند به گذراندن دوره های آموزشی بودند. لذا با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع و بالا بودن نگرش این افراد و علاقه مندی به کسب مهارت در این زمینه آموزش های تکمیلی در این زمینه توصیه می گردد.