مقاله بررسی میزان خونریزی ناشی از جراحی سنگ کلیه از طریق پوست (PCNL) در بیماران ا و بدون سابقه جراحی باز سنگ کلیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۵۶ تا ۵۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان خونریزی ناشی از جراحی سنگ کلیه از طریق پوست (PCNL) در بیماران ا و بدون سابقه جراحی باز سنگ کلیه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونریزی
مقاله سنگ کلیه
مقاله جراحی از راه پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عاملی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی محتاج لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبا بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلی زنجان خواه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جراحی حذف سنگ کلیه از راه پوست (PCNL) درمان کم تهاجمی سنگ های کلیه می باشد.این روش در بیماران با سابقه جراحی سنگ باز کلیه با توجه به عوارض کمتر ترجیح داده می شود. در این مطالعه عارضه خونریزی در بیماران با سابقه عمل با گروه بدون سابقه جراحی مقایسه شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، حذف سنگ کلیه از راه پوست در ۷۳ بیمار (۱۷ بیمار با سابقه جراحی باز کلیه درگروه یک و ۵۶ بیمار بدون سابقه جراحی در گروه ۲) طی سال های ۸۹ و ۹۰ در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. هماتوکریت بیماران در روز قبل و بعد جراحی، حجم مایع شستشوی به کار رفته حین عمل جراحی و هماتوکریت مایع شستشو به عنوان شاخص میزان خونریزی در نظر گرفته شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ و تست های آماری من ویتنی، آزمون t مستقل و تست پیرسون و با سطح معناداری p<0.05 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین حجم مایع شستشو در گروه یک ۱۴٫۸ لیتر و در گروه دو ۷٫۹ لیتر بود که تفاوت معناداری دارند (p<0.001) کاهش میزان هماتوکریت در گروه یک ۱۰ و در گروه دو ۴٫۰۵ بود که تفاوت آن از لحاظ آماری معنادار است (p<0.001) متوسط حجم خون از دست رفته بر اساس هماتوکریت و حجم مایع شستشو در گروه یک ۴۰۵٫۷ سی سی و در گروه دو ۱۰۳٫۲ سی سی بود (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در بیمارانی که سابقه جراحی کلیه دارند، عارضه خونریزی ناشی از جراحی حذف سنگ کلیه از راه پوست بیشتر است. اندازه گیری هماتوکریت مایع شستشو روشی قابل اعتماد برای اندازه گیری میزان خون از دست رفته، مستقل از سرم دریافتی و هیدراتاسیون بیمار می باشد.