مقاله بررسی میزان حذف فسفر با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی از پساب فیلتر شده لجن فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان حذف فسفر با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی از پساب فیلتر شده لجن فعال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب
مقاله فسفر
مقاله فرآیند الکتروشیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی داورخواه
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی پور فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: غلظت فسفر ۰٫۰۰۵-۰٫۰۵ mg/ L-P برای ایجاد اتروفیکاسیون در پیکره های آبی کافی است. بنابراین حذف فسفر از پساب ها لازم است. فرآیند الکتروشیمیایی یکی از روش های حذف فسفر است. در این مطالعه اثر فرآیند الکتروشیمیایی بر حذف فسفر از پساب فیلتر شده لجن فعال مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه یک بررسی تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است که در سیستم بسته روی نمونه های پساب فیلتر شده لجن فعال انجام شد. غلظت فسفر ۲۱۰ نمونه به روش کلرید قلع (استاندارد متد ۴۵۰۰ P-D.) اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری Green House Geisser، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میانگین غلظت فسفر در نمونه های فیلتر شده قبل از فرآیند الکتروشیمیایی و حداکثر کارآیی حذف فسفر به ترتیب معادل ۱٫۹۳±۰٫۸۶ mg/L-P و ۹۸ درصد بودند. در شدت جریان الکتریکی ۰٫۳ آمپر و بالاتر با زمان واکنش ۱۰ دقیقه و بیشتر، غلظت فسفر باقیمانده همه نمونه ها به کمتر از ۱mg/L-P کاهش یافت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد فرآیند الکتروشیمیایی می تواند فسفر باقیمانده را به کمتر از استاندارد ایران (۱mg/L-P) کاهش دهد. ترسیم عکس غلظت برای میانگین غلظت های فسفر باقیمانده نسبت به زمان واکنش، به صورت خط مستقیم است (R2=0.837). حذف فسفر از نمونه های پساب فیلتر شده لجن فعال به صورت یک واکنش درجه دو در نظر گرفته شده و فرمول مدل برازش شده به صورت y=-0.001x2+0.133x+0.875 است (R2=0.925).