مقاله بررسی میزان توانایی انجام محاسبات دارویی در کارکنان و تکنسین های فوریت های پزشکی شمال استان خوزستان در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان توانایی انجام محاسبات دارویی در کارکنان و تکنسین های فوریت های پزشکی شمال استان خوزستان در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانایی محاسبات
مقاله دارو
مقاله تکنسین فوریت
مقاله آگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابائیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقامی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتی مژده
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی اهوازی لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه اشتباهات دارویی به عنوان معیاری برای تعیین کیفیت کار پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی درنظر گرفته می شوند و از آنجا که تکنسین های فوریت های پزشکی از گروه هایی هستند که اولین خط درمان می باشند، باید دارای دانش کافی در زمینه محاسبات دارویی و استفاده از آن باشند. هدف از این پژوهش، بررسی توانایی محاسبات دارویی کارکنان و تکنسین های فوریت های پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دزفول بود.
مواد و روش: در این مطالعه مقطعی توصیفی، که جامعه پژوهش آن کلیه کارکنان و تکنسین های فوریت های پزشکی بودند، ۵۶ نفر از آن ها به طور تصادفی برای شرکت در مطالعه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی هشت سوال در مورد آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی از نحوه محاسبه دوزاژ مناسب داروهای پرکاربرد بود. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (همبستگی) با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه ۱۸ استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد ۶۷٫۹ درصد از نمونه های تحت پژوهش قادر به پاسخگویی به هیچ کدام از سوالات نبودند. ۲۸٫۵ دارای سطح آگاهی ضعیف و تنها ۳٫۶ درصد دارای آگاهی خوب بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش ۳۱٫۳۹±۳٫۱۵ و سابقه کار در بخش فوریت های پزشکی ۵٫۳۵±۱٫۵۴ درصد از شرکت کنندگان در پژوهش دارای مدرک دیپلم بودند. ضمن اینکه تمامی افراد دوره امدادگر اورژانس(Basic) را گذرانده بودند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به کمبود آگاهی شدید پرسنل فوریت های پزشکی در مورد نحوه محاسبات دارویی؛ انجام دوره های بازآموزی و کارگاه های آموزشی برای این افراد پیشنهاد می شود.