مقاله بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی در ابعاد پیکرسنجی و عملکرد حرکتی ناشی از قدرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی در ابعاد پیکرسنجی و عملکرد حرکتی ناشی از قدرت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن
مقاله جنسیت
مقاله کودکان پیش دبستانی
مقاله پیکرسنجی
مقاله عملکرد حرکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم زادگان غلام حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جباری سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس یافته های روانشناسی و علوم تربیتی، سال های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد. یکی از ابعاد رشد در این سال ها رشد حرکتی است. بررسی عملکرد حرکتی با توجه به ابعاد پیکرسنجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو تحقیق حاضر، از طرفی با هدف بررسی ارتباط ویژگی های پیکرسنجی با عملکرد حرکتی، و از طرف دیگر به منظور تعیین اختلاف عملکرد حرکتی در کلیه کودکان پیش دبستانی شهر شیراز، بر روی ۱۵۷ دختر و پسر ۳ تا ۶ ساله اجرا شد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، برگه ثبت ویژگی های پیکرسنجی و آزمون عملکرد حرکتی بود. از روش های آماری تحلیل واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تی مستقل برای تحلیل استفاده گردید. نتایج در بررسی گروه های سنی، تفاوت معناداری را در پرش عمودی با  F=25.47و  df=2و  P£۰٫۰۰۰و در پرش افقی با  F=14.15و  df=2و P£۰٫۰۰۰ نشان داد. در پرش عمودی برتری با گروه سنی ۵ ساله ها و در پرش افقی برتری با گروه سنی ۴ ساله ها بود. همچنین در بررسی تاثیر جنسیت، در پرش عمودی ( t=1.70و df=155 و  P£۰٫۰۰۸و پرتاب توپ  t=1.98و  df=155و  P≥۰٫۰۳۰برتری با پسران بود. در نهایت در بررسی ارتباط ابعاد پیکرسنجی با عملکرد حرکتی، وزن و ابعاد طولی بیشترین همبستگی را نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان دهنده افزایش تدریجی قدرت عضلانی متناسب با افزایش سن است. به دست آمدن تفاوت جنسیتی در برخی از عامل های مورد بررسی، ضرورت مطالعات بعدی را بارز می سازد. بر اساس یافته های این پژوهش، پیشنهاد می شود که در تحقیقات آینده از نمونه ها و ابزارهای دیگری در پیکرسنجی به منظور مقایسه استفاده شود.