مقاله بررسی میزان تاکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر مولفه های رویکرد انتقادی از دیدگاه دبیران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تاکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر مولفه های رویکرد انتقادی از دیدگاه دبیران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی علوم اجتماعی
مقاله دوره راهنمایی
مقاله مولفه های رویکرد انتقادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معروفی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: بختیار عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری تیزرو مهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی میزان تاکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر رویکرد انتقادی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس راهنمایی ناحیه یک شهر همدان است که در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ به تدریس درس علوم اجتماعی اشتغال داشته و تعدادکل آنها ۸۵ نفر (۴۵ مرد و ۴۰)، و محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی پایه های اول تا سوم راهنمایی بود. روش نمونه گیری برای جامعه اول روش تصادفی ساده و برای جامعه دوم سرشماری بود. حجم نمونه دبیران بر اساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان ۷۱ نفر می باشد و حجم نمونه کتاب ها با جامعه برابر است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته سنجش رویکرد انتقادی بود. برای سنجش روایی ابزار از روایی محتوا و برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن a=0.81 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون ناپارامتریک خی دو و t مستقل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر مولفه های انعطاف پذیری و ریسک پذیری به میزان کم و بر مولفه های عمقی نگری، جامع اندیشی و کاوشگری به میزان متوسط تاکید دارد. به علاوه بین دیدگاه دبیران مرد و زن درباره میزان تاکید کتاب های علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر رویکرد انتقادی تفاوتی به دست نیامد.