مقاله بررسی میزان تاثیر پارامترهای محیطی بر غلظت ذرات معلق و باکتری ها در هوای شهر اهواز طی فصول مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تاثیر پارامترهای محیطی بر غلظت ذرات معلق و باکتری ها در هوای شهر اهواز طی فصول مختلف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله ذرات معلق
مقاله بیو آئروسل
مقاله باکتری
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی شهرکی عبدالرزاق
جناب آقای / سرکار خانم: علوی بختیاروند سیدنادعلی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی انگالی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ذرات معلق موجود در هوا به عنوان یک شاخص مهم از کیفیت هوای خارجی مورد توجه هستند. بسیاری از مشکلات بهداشتی وابسته با غلظت های بالای این ذرات بوده است. تماس با آلودگی ناشی از بیو آئروسل ها تقریبا در زندگی شهری در سراسر جهان غیر قابل اجتناب است. تماس با میکروارگانیسم های هوای آزاد با دامنه وسیعی از اثرات مضر بر روی سلامتی مرتبط هست. این مطالعه با هدف اندازه گیری غلظت ذرات و غلظت باکتری ها و تاثیر پارامترهای محیطی بر غلظت باکتری ها در هوای شهر اهواز انجام گرفت.
مواد و روش ها: نمونه برداری از هوا برای تشخیص حضور باکتری ها توسط نمونه بردار میکروبی هوا ( (Quick Take-30,SKC,USAصورت گرفت. محیط کشت مورد استفاده محیط کشت Tryptic Soy Agar (TSA) بود که محیط کشت مخصوص برای باکتری ها است. کلنی های رشد یافته بر روی محیط کشت مغذی (TSA ) به روش مستقیم و با استفاده از دستگاه کلنی کانتر شمارش شد و بر حسب واحد تشکیل کلنی بر متر مکعب (CFU/m3) بیان شد.
یافته ها: میانگین غلظت ذرات PM25 ,PM10 و PM1 و در همه ایستگاه های نمونه برداری به ترتیب 149.35، ۴۶٫۵۸ و mg/m3 25.6 غلظت کل باکتری ها CFU/m3 446.67 بیشترین غلظت باکتری ها در دی ماه و کم ترین میزان غلظت باکتری ها در بهمن ماه مشاهده گردید.
نتیجه گیری: هر چه محیط دارای تراکم جمعیتی بیشتر و ترافیک شدیدتر و پوشش گیاهی کمتر باشد غلطت باکتری ها در آن محیط بیشتر است که این غلظت باکتری ها با دمای محیط و شاخص UV محیط رابطه معکوس دارد.