مقاله بررسی میزان تاثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۲۳ تا ۱۷۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تاثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنیک باروری با روش تزریق درون رحمی اسپرم
مقاله مایع سمن
مقاله حرکت اسپرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوترابی روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی کوشکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بقازاده شکوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش تزریق درون رحمی اسپرم (Intrauterine insemination یا IUI) یکی از شایع ترین روش های مورد استفاده در باروری زنان است که خصوصیات اسپرمی در آن دخیل هستند. مطالعه حاضر نیز با هدف تعیین میزان تاثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش IUI به انجام رسید.
روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی است در سال ۱۳۹۱ در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، نمونه های مایع منی افرادی بود که به مرکز ناباروری شهید بهشتی اصفهان، جهت درمان به روش IUI مراجعه نموده بودند. این نمونه ها به صورت Simple sampling جمع آوری گردیدند. در طی این بررسی، پارامترهای دانسیته اسپرمی، درصد حرکت چهارگانه اسپرمی، درصد مورفولوژی طبیعی اسپرمی و میزان ویسکوزیتی مایع منی و تجمع (Aaggregatin) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های به دست آمده پس از ورود به رایانه به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه پارامترهای اسپرمی در ۸۰ نمونه که تحت درمان ناباروری به روش IUI قرار گرفته بودند، بررسی شد. از بین ۸۰ بیماری که تحت درمان با این روش قرار گرفتند، ۱۶ نفر باردار شدند و روش مذکور در ۶۴ نفر موفقیت آمیز نبود. میانگین حجم مایع سمن، غظت مایع و پارامترهای حرکتی اسپرم در دو گروه باردارشده و باردار نشده اختلاف معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: مطابق نتایج این مطالعه علاوه بر عوامل اسپرمی، فاکتورهای دیگری مثل تکنیک تزریق اسپرم، مراقبت پزشکی، عوامل ثانوی مانند استعمال سیگار و تجهیزات مورد استفاده در نگه داری و تزریق اسپرم نیز امی توانند در موفقیت باروری روش IUI تاثیرگذار باشند. به همین دلیل پیشنهاد می گردد ضمن بازنگری پروتکل های جاری باروری به روش IUI و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی، زنان کاندید روش مذکور، به همراه همسران خود قبل از تزریق اسپرم، به طور کامل تحت آموزش قرار گیرند.