مقاله بررسی میزان تاثیر سلامت حس موضعی زبان بر بسامدهای سازه ای واکه های زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۵۶۷ تا ۵۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تاثیر سلامت حس موضعی زبان بر بسامدهای سازه ای واکه های زبان فارسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آواشناسی گفتار
مقاله بی حسی موضعی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی امید
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مدیسه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالهی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به منظور بررسی میزان تاثیر سلامت حس موضعی زبان بر کیفیت آوایی واکه های زبان فارسی، بعد از اعمال بی حسی موضعی در سطح و کناره های زبان و در نتیجه تا حدی ممانعت از عمل کرد مکانیسم های فیدبک عصبی طبیعی حین گفتار، تغییرات به وجود آمده در بسامدهای سازه ای آن ها اندازه گیری شد.
مواد و روش ها: شش واکه زبان فارسی (/a/, /o/, /u/, /e/, /i/, /ae/) توسط ۵ آزمودنی مرد ۳ مرتبه، در شرایط طبیعی و بعد از اعمال بی حسی موضعی زبان (با استفاده از محلول موضعی دهانی هیدروکلرید لیدوکایین ۲%) با بلندی عادی تولید شد. بسامدهای سازه ای واکه ها (F2, F1) به وسیله مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری استودیو گفتار اندازه گیری و مقایسه شدند.
یافته ها: در مورد واکه های /ae/, /u/, /a/ تفاوت مقادیرF1 و F2 قبل و بعد از اعمال بی حسی موضعی زبان به لحاظ آماری معنادارنبود (P<0.05) در مورد واکه /o/ میانگینF1 قبل و بعد ازاعمال بی حسی موضعی زبان تفاوت معناداری نداشت (P<0.05) تفاوت مقدار میانگینF2 در مورد واکه /o/ در شرایط طبیعی و بعد از بی حسی موضعی زبان معنادار بود (P>0.05) مقدار میانگینF2 درواکه /o/ بعد از بی حسی موضعی ۲۶۲ هرتز کاهش یافت. تفاوت بین مقادیر میانگینF1 و F2 قبل و بعد از بی حسی موضعی زبان در واکه های /e/ و /i/ معنادار بود (P>0.05)
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده حس موضعی زبان در تولید برخی از واکه های زبان فارسی تاثیر گذار می باشد. احتمالا سلامت حس موضعی زبان و مدل های طبیعی تولید نقش مهمی در تولید صحیح واکه ها دارند.