مقاله بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی منطقه ۱۸ تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی منطقه ۱۸ تهران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی آموزشی
مقاله آموزش چهره به چهره
مقاله رفتار شهروندی
مقاله مدیریت پسماند شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتی نژاد حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: برنامه های آموزشی تنها زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل اطمینان و معتبری در مورد تاثیر آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان و بالطبع منافع مردم عرضه کند. این تحقیق در همین ارتباط با هدف تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزش چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در امر مدیریت پسماند های شهری انجام گردیده است.
روش پژوهش: این تحقیق از نظرهدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و ماهیت آن از نوع تحقیقات علی مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق زنان خانه دار ساکن در منطقه ۱۸ تهران می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ نفر محاسبه شده لکن بر اساس پاسخ نامه های واصله که قابلیت بهره برداری داشته اند ۳۴۱ نفر از این افراد مورد مطالعه قرار می گیرند برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش های مختلفی چون مشاهده، مصاحبه با صاحب نظران و متخصصان آموزش، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی و در نهایت پرسشنامه (ابزار اصلی تحقیق) بر اساس طیف لیکرت استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل این اطلاعات دو مرحله طی شده است. ابتدا به کمک آمار توصیفی داده های گردآوری شده توصیف شده اند و سپس به کمک آمار استنباطی نظیر ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون و غیره فرضیات پژوهش مورد آزمون و استنباط واقع شده اند.
یافته ها: بلحاظ سنی ۲۹٫۶ درصد افراد مورد مطالعه کمتر از ۳۰ سال سن داشته و ۵۲٫۵۲۸ درصد آنان بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن دارند، بررسی سطح تحصیلات افراد مورد مطالعه نشان داد که از بین ۳۴۱ نفر افراد مورد مطالعه بیش ترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلی دیپلم می باشد. بررسی وضعیت قومی افراد مورد مطالعه نیز نشان می دهد ۳۴٫۹ درصد آنان ترک هستند؛ ۱۰٫۳ درصد آنان لر، ۱۰ درصد کرد و ۱۲٫۶ درصد گیلکی و مابقی مربوط به قوم فارس… هستند و تحلیل داده ها نشان می دهد قریب به اتفاق افراد مورد مطالعه افرادی مذهبی (در حد معمول و یا زیاد) هستند.
نتیجه گیری: نتایج برآمده از تحقیق حاکی از آن دارد که اثربخشی دوره های آموزشی چهره به چهره در رفتار شهروندان پیرامون مباحث مدیریت پسماند شهری بر ۳ سطح دانش شهروندان با ضریب همبستگی چندگانه ۰٫۳۹۱ و ضریب تعیین ۰٫۱۵۳، بینش شهروندان با ضریب همبستگی ۰٫۴۹۱ و ضریب تعیین ۰٫۲۴۲ و کنش شهروندان با ضریب همبستگی چندگانه ۰٫۵۱۶ و ضریب تعیین ۰٫۲۷۰ تاثیرگذار بوده است.