مقاله بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر فعالیت جسمانی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۳۲۰ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر فعالیت جسمانی در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله الگوی فرانظری
مقاله فعالیت جسمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهوده یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: خزلی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دل پیشه علی
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی آرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مداخلات آموزشی جهت ارتقای فعالیت جسمانی دانشجویان از اولویت های بهداشتی است. یکی از رویکردهای نظری برای ارتقا و نگهداشت فعالیت جسمانی، الگوی فرانظری (Trans-theoretical model) است. این پژوهش با هدف تعیین میزان تاثیر الگوی آموزشی فرانظری بر فعالیت جسمانی دانشجویان در سال ۱۳۹۰ اجرا شد.
روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که با مشارکت ۲۰۰ دانشجو (در دو گروه مداخله و شاهد) انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای چهار قسمتی مشتمل بر اطلاعات فردی‏، پرسشنامه مراحل تغییر فعالیت جسمانی SECQ) یا Stages of Exercise Change Questionnaire)، مقیاس سنجش خودکارامدی و مقیاس سنجش موازنه تصمیم گیری بود. مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری با روش های بحث گروهی و سخنرانی اجرا شد. بسته آموزشی شامل پمفلت، پوستر و فیلم بود. ۸ هفته پس از اجرای آخرین جلسه آموزشی، داده های پس آزمون جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS19  و با شاخص های مرکزی و آزمون های  McNemarو Paired t با سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: پیش از مداخله هیچ گونه اختلاف معنی داری بین شغل، وضعیت تاهل، میانگین سن افراد و مراحل تغییر فعالیت جسمانی در دو گروه آزمون و شاهد وجود نداشت (P>0.05). در گروه آزمون مراحل فعالیت جسمانی به سمت مراحل فعال پیش رفت (P<0.001)؛ اما در گروه شاهد مراحل فعالیت جسمانی تغییر معنی داری نداشت. نمره موازنه تصمیم گیری، خودکارامدی و میزان فعالیت جسمانی در گروه آزمون بر اثر آموزش افزایش معنی داری داشت (P<0.001).
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که اجرای مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری یکی از راهکارهای موثر در جهت ارتقای فعالیت جسمانی در دانشجویان است.