مقاله بررسی میزان تاثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۷۸ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تاثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله توانمندسازی
مقاله روحیه مشارکت جویی
مقاله محیط کاری سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان تاثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی پرسنل بانک کشاورزی است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزشی بانک کشاورزی غرب شهر تهران و نیز مدیران آن ها می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۱۲۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش آماری مورد استفاده شامل: T تک گروهی، تحلیل واریانس چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون می باشد. نتیجه فرضیه کلی نمایانگر تاثیر آموزش بر توانمندی کارکنان می باشد. هم چنین نتایج بدست آمده نشان داد که از نظر مدیران و کارکنان، آموزش توانسته است بر مولفه های روشنی هدف ها (۳٫۷۹۸)، رفتار اخلاقی (۵٫۱۹۳)، پیشبرد کارهای تیمی (۲٫۸۰)، برقراری ارتباطات سازنده (۸٫۸۰۲) و ارتقا روحیه کارکنان (۴٫۲۲۵) موثر باشد، اما در ارتباط با مولفه های روحیه مشارکت جویی (۰٫۰۶۰) و ایجاد محیط کاری سالم (۰٫۸۵۰) نقشی نداشته است. هم چنین نتایج نشان داد که بین تعداد دوره های گذرانده در کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (۰٫۵۸۵) رابطه وجود دارد.