مقاله بررسی میزان بکارگیری ابعاد ارزیابی متوازن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتلهای مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان بکارگیری ابعاد ارزیابی متوازن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتلهای مشهد)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی متوازن
مقاله بعد مالی
مقاله بعد فرآیند داخلی
مقاله بعد مشتری
مقاله بعد رشد و یادگیری
مقاله صنعت هتل داری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی امین
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قاسی ثانی رودی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه وضعیت بکارگیری معیارهای مالی و غیر مالی با توجه به مدل ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد ۳۹ هتل مشهد بررسی شد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرنباخ و فرضیه ها با روش های ناپارامتری فریدمن و ویلکاکسن آزمون شد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که اگر چه در حال حاضر در این هتل ها از ارزیابی متوازن استفاده نمی شود، اما در عین حال ابعاد چهارگانه این ابزار سنجش عملکرد مدنظر مدیران قرار می گیرد. مدیران هتل ها به موضوع نحوه مدیریت دارایی ها به عنوان شاخص بعد مالی، فعالیت های حفظ ایمنی به عنوان شاخص بعد فرآیند داخلی، تفویض و تفکیک وظایف و استفاده از پیشنهادات کارکنان به عنوان شاخص های بعد رشد و یادگیری و رسیدگی به امور مشتریان (حفظ و جذب مشتریان و رسیدگی به شکایات آن ها) توجه بیشتری می نمایند.