مقاله بررسی میزان بقا و عوامل مرتبط با آن در بیماران سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان بقا و عوامل مرتبط با آن در بیماران سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل بقا
مقاله سرطان پستان
مقاله عوامل پیش آگهی
مقاله مدل کاکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقت شهپر
جناب آقای / سرکار خانم: الفت بخش آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان اکرم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی عصمت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری حصاری پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی میزان بقا در بیماران مبتلا به سرطان پستان، می تواند به عنوان شاخصی جهت ارزیابی و ارتقا روش های مختلف درما نی محسوب شود. مطالعه حاضر به بررسی میزان بقای ۲ و ۵ ساله در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان و عوامل موثر بر آنان می پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه طولی، ۶۲۳ بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی در سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۵ مورد مطالعه قرار گرفتند.در یک بازه زمانی ۶ ماهه، با پرسشگری تلفنی و در صورت لزوم مراجعه حضوری بیماران، اطلاعات جمعیتی، بالینی، درمانی و وضعیت بقای آنان ثبت شد. سپس با استفاده از ترسیم منحنی بقا با روش کاپلان مایر و مدل رگرسیون کاکس، میزان وقوع پیامد مرگ و عوامل موثر بر آنان با استفاده از نرم افزار SPSS17 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص برابر (۱۱٫۱۷±) ۴۶٫۵ سال با دامنه تغییرات ۸۷-۲۴ سال بود. میزان بقا ۵ و ۲ ساله بیماران به ترتیب ۹۶ و ۸۷ درصد برآورد شد. نتایج آنالیز کاکس در برآورد نسبت مخاطره یا HR (Hazard Ratio) نشان داد که درگیری غدد لنفاوی (۴٫۷-۱٫۰۵) HR (%95 CI)=2.22 سطح تحصیلات پائین تر از دیپلم (۳٫۶۲-۱٫۱۵) HR (%95CI)=2.04 و گیرنده استروژنی منفی (۳٫۵۹-۱٫۱۹) HR (%95CI)=2.06 مهم ترین عواملی بودند که ارتباط معنی داری با کاهش میزان بقا افراد تحت مطالعه داشتند.
نتیجه گیری: میزان بقا نسبتا بالا در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیماری های پستان می تواند تائیدی بر اهمیت ایجاد مراکز جامع تشخیصی – درمانی در بیماری های مختلف باشد.تاثیر درگیری غدد لنفاوی در میزان بقا موید اهمیت تشخیص زودرس بیماری در ارائه خدمات تشخیصی مناسب تر و بهبود کیفیت زندگی افراد است.