مقاله بررسی میزان اکراتوکسین A در نان های مصرفی شهرستان شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان اکراتوکسین A در نان های مصرفی شهرستان شهرکرد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکراتوکسین A
مقاله نان
مقاله الایزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: شاکریان امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با اکراتوکسین A مایکوتوکسینی است که به علت اثرات نفروتوکسیک، ایمونوتوکسیک، موتاژنیک، تراتوژنیک و کار سینوژنیک خطر بالقوه برای سلامت انسان دارد. این مطالعه با هدف تعیین حضور و میزان اکراتوکسین A در نان های مصرفی شهرکرد انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تحلیلی، ۸۶ نمونه انواع نان عرضه شده در نانوایی های شهرستان شهرکرد از پاییز ۱۳۸۹ تا بهار ۱۳۹۰ جمع آوری و از نظر حضور اکراتوکسین A به وسیله روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: اکراتوکسین A در ۴۵ نمونه از ۸۶ نمونه (۵۲٫۳ درصد) نان بررسی شده ردیابی شد. محدوده غلظت اکراتوکسین A در نمونه های مثبت بین ۰٫۱۹ تا ۱۰٫۳۷ نانوگرم بود و میانگین آلودگی نمونه های آلوده ۲٫۶۱±۱٫۴۷ نانوگرم در گرم به دست آمد. سطح آلودگی ۱۵ نمونه (۱۷٫۴ درصد) از مجموع ۸۶ نمونه آزمایش شده بیش از حداکثر مجاز (۵ نانوگرم در گرم) تایید شده در قوانین اتحادیه اروپا بود. اختلاف آماری معنی داری بین سطوح آلودگی و تعداد موارد آلوده در فصول مختلف وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی منظم سطح اکراتوکسین A در غلات به خصوص گندم از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا بر این اساس می توان روش های مناسبی جهت کاهش آلودگی به اکراتوکسینA  و بهبود کیفیت نان ارائه نمود.