مقاله بررسی میزان انگیزه دانشجویان پزشکی در یادگیری زبان انگلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان انگیزه دانشجویان پزشکی در یادگیری زبان انگلیسی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزه
مقاله نگرش
مقاله زبان انگلیسی
مقاله پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمخانلویی گیتی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مقاله عوامل موثر در نگرش و انگیزه دانشجویان پزشکی در فراگیری زبان انگلیسی را بررسی می کند.
روش بررسی: در این مطالعه تعداد ۱۰۰ دانشجو شرکت داده شدند. برای جمع آوری داده ها در خصوص فاکتور های مرتبط با انگیزه از یک سو و نگرش دانشجویان به زبان انگلیسی از سوی دیگر، از پرسشنامه ترکیبی انگیزه و نگرش گاردنرو فلیتس استفاده شد.
یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که
۹۹ درصد از دانشجویان زبان انگلیسی را برای به دست آوردن شغل بهتر و ۹۷ درصد برای موفقیت در ادامه تحصیل می آموخته اند. همچنین در ارتباط با نقش خانواده فقط ۲۹ درصد از خانواده های دانشجویان آنان را به یادگیری زبان انگلیسی تشویق می نموده اند. به علاوه، ۹۳ درصد از دانشجویان اعلام نمودند که انگیزه اصلی آنان از آموزش زبان انگلیسی تعامل و ایجاد ارتباط با انگلیسی زبان هاست.
نتیجه گیری: داشتن انگیزه و نگرش مثبت از اهمیت ویژه ای در امر یادگیری زبان دوم بر خوردار است. موفقیت در فراگیری و آموزش زبان دوم تا حدی به میزان انگیزه زبان آموز و نگرش او به زبان بستگی دارد.