مقاله بررسی میزان انطباق محتوای کتاب شیمی سال اول دبیرستان با اصول انتخاب و سازماندهی محتوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۷۶ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان انطباق محتوای کتاب شیمی سال اول دبیرستان با اصول انتخاب و سازماندهی محتوا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتاب شیمی
مقاله اول دبیرستان
مقاله محتوا
مقاله انتخاب محتوا
مقاله سازماندهی محتوا (توالی
مقاله تداوم
مقاله وحدت)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب زاده نوبریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه آرش
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مراحل اساسی در طراحی و تنظیم برنامه های درسی انتخاب و سازماندهی محتوا است. مهم ترین بخش از محتوا، مواد درسی مختلفی است که در قالب موضوعات متعدد در کتاب های درسی جمع آوری و به دانش آموزان ارایه می شود. از آنجا که کتاب درسی در نظام آموزشی ما به شکل واحد برای کل کشور تدوین می شود، در نتیجه از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش به بررسی میزان انطباق کتاب شیمی سال اول دبیرستان با اصول انتخاب و سازماندهی محتوای کتاب درسی تغییر یافته شیمی از دیدگاه دبیران شیمی استان تهران پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران شیمی سال اول دبیرستان استان تهران به تعداد ۲۲۰۳ نفر می باشد که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ مشغول به تدریس بوده اند. حجم نمونه ۳۲۷ واحد آماری (دبیر) محاسبه شد و روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می باشد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه ای حاوی ۳۶ سوال طراحی و میان واحدهای آماری نمونه توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار) استفاده شد و آمار استنباطی به آزمون کااسکور (خی دو) اختصاص داشته است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که محتوای کتاب متناسب با اهداف مصوب تهیه و تدوین گشته است و با توانایی ذهنی، علایق و نیازهای فراگیران پایه اول دبیرستان و موضوعات و نیازهای مهم جامعه تناسب داشته است همچنین در سازماندهی محتوای کتاب شیمی سال اول اصول کلی انتخاب و سازماندهی محتوی (توالی، تداوم، وحدت) رعایت شده است.