مقاله بررسی میزان انحراف از مسیر ایجاد شده در دندان های درمان ریشه شده توسط دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان انحراف از مسیر ایجاد شده در دندان های درمان ریشه شده توسط دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان ریشه
مقاله اینسترومنت کردن کانال
مقاله جابه جایی آپیکال فورامن
مقاله لج
مقاله دانشجویان دندانپزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان انحراف از مسیر کانال در دندان های درمان ریشه شده توسط دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۱ بود.
مواد و روش ها: ۴۰۰ پرونده از ۸۹۵ پرونده بایگانی شده در بخش درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۹۱ توسط دو نفر از اساتید بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند. رادیوگرافی ها از لحاظ وجود لج و جابه جایی آپیکال فورامن با بزرگنمایی ×۲ و نگاتوسکوپ بررسی شدند. سپس داده ها گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون Chi-Square بررسی گردیدند (a=0.05).
یافته ها: در ۲۵٫۱% دندان های فک بالا و ۲۳٫۳ درصد دندان های فک پایین لج دیده شد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.674). همچنین تفاوتی در توزیع لج بین دندان های قدامی، پرمولر، و مولر وجود نداشت (P=0.996). جابه جایی آپیکال فورامن در ۱۲٫۶ درصد دندان های فک بالا و ۲۳٫۸ درصد دندان های فک پایین مشاهده شد که تفاوت معنی دار بود (P=0.003). جابه جایی آپیکال فورامن در ۷٫۳ درصد دندان های قدامی، ۹٫۶ درصد دندان های پرمولر و ۲۹ درصد مولرها رخ داد که به طور معنی داری در دندان های مولر بیشتر بود (P=0.001). جابه جایی آپیکال فورامن در دندان های درمان ریشه شده توسط دانشجویان سال پنجم به طور معنی داری بیشتر بود (P=0.019).
نتیجه گیری: میزان انحراف از مسیر کانال در دندان های درمان ریشه شده توسط دانشجویان، ۴۲٫۳ درصد بود، که می توان با افزایش انجام درمان ریشه روی دندان های کشیده شده و تاکید بیشتر بر روش فایلینگ کران داون و Modified passive step back، این میزان را به حداقل رساند.