مقاله بررسی میزان القاء اینترلوکین-۱ بتا (IL-1 β)، فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک توسط مینرال تری اکساید اگریگیت (MTA) و سمان غنی شده با کلسیم (CEM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان القاء اینترلوکین-۱ بتا (IL-1 β)، فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک توسط مینرال تری اکساید اگریگیت (MTA) و سمان غنی شده با کلسیم (CEM)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله پالپ کپ مستقیم
مقاله CEM Cement ،MTA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی زهراسادات
جناب آقای / سرکار خانم: حدادی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مسگرانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی زاده امراله
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمجیدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف پور منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف این مطالعه بررسی میزان بیان اینترلوکین-۱ بتا (IL-1β)، فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) بعد از استفاده از Mineral Trioxide Aggregate (MTA) و Calcium- Enriched Mixture (CEM) به عنوان پالپ کپ در رت های دیابتی بود.
مواد و روش ها: از مدل حیوانی با القای دیابت با استفاده از Streptozotocin (تزریق داخل صفاقی به صورت ۶۵ mg/kg) استفاده شد. ۳۴ رت به دو گروه دیابتی و سالم تقسیم شدند. بعد از اکسپوز پالپ مولر اول مگزیلا ، MTA یا CEM به عنوان ماده پالپ کپ استفاده شد و حفرات با سمان گلاس آینومر ترمیم شدند. ۳۰ روز بعد، رت ها قربانی شدند. اندازه گیری مدیاتورهای التهابی در سرم و مایع پالپ با استفاده از روش ELISA انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون کای دو، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه آنالیز شدند (a=0.05).
یافته ها: اختلاف آماری معنی داری بین میزان TNF-a، IL-1b و MPO در کانال ریشه رت های سالم و دیابتی گروه MTA، مشاهده نشد (به ترتیب p=0.827، p=0.948 و p=0.365). اختلاف آماری معنی داری در مدیاتورهای TNF-a و IL-1b بین دو گروه سالم و دیابتی که در آن ها از CEM استفاده شده بود مشاهده نشد (به ترتیب p=0.652 و p=0.932) میزان MPO در رت های سالم و دیابتی گروه CEM اختلاف معنی داری نشان داد (p=0.033).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، در استفاده از MTA در هر دو گروه سالم و دیابتی تفاوتی در میزان متغیرهای TNF-a، IL-1b و MPO مشاهده نشد، همچنین در استفاده از CEM نیز تفاوتی بین TNF-α، IL-1b مشاهده نشد، اما میزان مایلوپراکسیداز (MPO) زمانی که از CEM استفاده شد افزایش یافت.