مقاله بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۵۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله زن
مقاله شهرستان خوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره دینگه خاور
جناب آقای / سرکار خانم: مناف زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسم خانی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی ازانجام این تحقیق بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی و عوامل موثر بر آن بوده است. این بررسی از نوع زمینه یابی (Survey) می باشد. جامعه آماری در این تحقیق زنان شهرستان خوی در محدوده سنی ۲۰ تا 60 سال بوده، نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام گرفته است. جمعیت آماری برای این مطالعه از طریق فرمول کوکران و جمعیت زنان شهرستان خوی در این گروه سنی، به تعداد ۳۸۳ نفر برآورد گردید. برای تحلیل آماری سوالات تحقیق از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون مقایسه میانگین ها T-TEST دو گروه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابزارتحقیق شامل تست افسردگی بک به فرم ۱۳ سوالی بود. یافته ها نشان داد بین زنان متاهل و غیرمتاهل، زنان شاغل و غیرشاغل، بین زنان در سطوح مختلف سنی و در مقاطع تحصیلی متفاوت از نظر میزان افسردگی تفاوت معناداری وجود ندارد.