مقاله بررسی میزان اضطراب و استرس در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان اضطراب و استرس در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله دانشجویان دندان پزشکی
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی افشار مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی ملوک
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دندان پزشکی حرفه پراسترسی می باشد و دانشجویان دندان پزشکی در معرض استرس های آموزشی و بالینی قرار دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان استرس و عوامل ایجاد کننده آن در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت.
روش کار: این پژوهش مقطعی – توصیفی بود که بر روی دانشجویان دندان پزشکی کرمان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه استاندارد DASS-21 ((Depression-anxiety-stress scale-21 و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک بود. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار آماری SPSS، با استفاده از آزمون آنالیز رگرسیون خطی (Liner regression) و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: ۳۲٫۶ درصد دانشجویان دارای استرس متوسط و ۴٫۳ درصد دچار استرس شدید بودند و بین دو جنس تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین دانشجویانی که با والدین خود زندگی می کردند، با سایرین تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (۰٫۰۴۷=P). متاهلین به طور معنی داری استرس بیشتری داشتند (۰٫۰۳۷=P). بین سال تحصیلی و معدل نیز با استرس ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. عامل استرس در ۶۶ درصد افراد مربوط به مسایل دانشگاه بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، میزان استرس به نسبت بالا می باشد و توجه مسوولین به این موضوع ضروری به نظر می رسد.