مقاله بررسی میزان استرس شغلی و بهره وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان استرس شغلی و بهره وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله بهره وری
مقاله شرکت گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شیربگی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اولی زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: انسان محور و وسیله اصلی توسعه همه جانبه است و نیروی انسانی موثر، عامل اصلی تداوم، موفقیت و تحقق اهداف سازمان است. در همین راستا، محیط شغلی و سلامت سازمانی نیز از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش میزان استرس در محیط کار و افزایش بهره وری می باشند. هدف این پژوهش تعیین میزان بهره وری و استرس شغلی در بین کارکنان شرکت گاز استان کردستان می باشد.
روش بررسی: روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و تمامی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند که در پایان تعداد ۲۸۵ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاینمتز، هلریگال و همکاران و بهره وری ساعتچی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت استخدام، شهر محل خدمت و استرس شغلی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین وضعیت تحصیلات، سن و سابقه کاری و استرس شغلی رابطه معنی داری مشاهده نشد. بین میزان تحصیلات و شهر محل خدمت و بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد و بین جنسیت، وضعیت تاهل، سن و سابقه کاری و بهره وری رابطه معنی داری وجود ندارد. میانگین میزان استرس شغلی کارکنان ۱۱۸٫۲۷ و میانگین میزان بهره وری آن ها ۶۶٫۸۹ می باشد.
نتیجه گیری: استرس شغلی تاثیر مهمی را در کاهش بهره وری در محیط کار در بردارد بر همین اساس شناسایی عوامل استرس زای محیط و عملیاتی نمودن راهکارهای کاهش این استرس ها از مهم ترین عواملی است که در این راه می تواند تاثیرگذار باشد.