مقاله بررسی میزان استرس در کارکنان شاغل ۱۱۵ استان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۴۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان استرس در کارکنان شاغل ۱۱۵ استان اردبیل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله استرسور
مقاله استرس های شغلی
مقاله فوریت های پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجوادی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی راحله
جناب آقای / سرکار خانم: عثمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری کوهساره فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی سیدجوادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استرس شغلی یک بیماری مزمن است که به علت شرایط سخت کاری ایجادشده و بر روی عملکرد فردی و سلامت جسمی و ذهنی فرد تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تنیدگی شغلی در کارکنان شاغل ۱۱۵ استان اردبیل انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، ۱۰۳ نفر از کارکنان پایگاه های اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل در سال ۱۳۹۰ از نظر میزان استرس به روش نمونه گیری در دسترس بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای دو قسمتی شامل بخش اول اطلاعات فردی، اجتماعی و بخش دوم پرسشنامه مربوط به استرس Hari بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمار ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و واریانس یک طرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه اکثریت واحدهای مورد پژوهش ۷۷ نفر (%۷۴٫۸)، میانگین نمره استرس بین ۲۵۰-۱۵۰ داشتند، که نشان دهنده وجود استرس در آنها بود و ۴ نفر (%۳٫۹) دارای نمره بالای ۲۵۰ بودند که استرس شدید را نشان می داد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه کارکنان فوریت های پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی جزء کادر درمانی مهم جهت نجات زندگی افراد محسوب می شوند، همچنین استرس عامل مهمی در ایجاد و تشدید فرسودگی شغلی است، لذا نظام مدیریتی صحیح در جهت تسهیل و دور کردن خطرهای ناشی از استرس های شغلی و تدابیری برای جلوگیری از عواقب آن، لازم و ضروری است.