مقاله بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت گواه بر اساس مدل ارزشیابی «کریک پاتریک» از دیدگاه مدیران و کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت گواه بر اساس مدل ارزشیابی «کریک پاتریک» از دیدگاه مدیران و کارکنان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله اثربخشی
مقاله مدل کریک پاتریک
مقاله شرکت گواه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم:

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت گواه (ایران خودرو دیزل) با استفاده از مدل ارزشیابی «کریک پاتریک» می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ ماهیت جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان شرکت گواه (۴۸۰ نفر) در سال (۹۱-۹۰) تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۲۱۴ نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت استفاده شده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ %۰,۹۷ حاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک گروهی و آزمون t گروه های مستقل استفاده شده است.
یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه مدیران و کارکنان دوره های آموزشی شرکت گواه در مراحل چهارگانه «واکنش»، «یادگیری»، «رفتار» و «نتایج» اثربخش می باشد و بین دیدگاه مدیران و کارکنان درباره اثربخشی دوره های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.