مقاله بررسی میزان آگاهی و عملکرد مادران شهر مشهد در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماهه اول زندگی کودک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آگاهی و عملکرد مادران شهر مشهد در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماهه اول زندگی کودک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله عملکرد
مقاله تغذیه انحصاری
مقاله شیرخوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خاکشور علی
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تغذیه با شیرمادر یکی از اصول مهم در تامین سلامتی شیرخواران می باشد. تغذیه انحصاری با شیرمادر در ۶ ماهه اول زندگی، سبب کاهش مرگ و میر شیرخواران شده آنها را در مقابل بیماریها محافظت می نماید. این مطالعه جهت تعیین «آگاهی و عملکرد مادران در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماهه اول زندگی کودک» انجام شد.
مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی ۱۰۵ مادر دارای کودک ۶ تا ۱۲ ماهه که به روش خوشه ای و تصادفی ساده از مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته آگاهی و عملکرد را تکمیل نمودند. اطلاعات توسط آزمونهای توصیفی-تحلیلی (تی تست، همبستگی، ANOVA) در SPSS آنالیز شد.
یافته ها: ۷۲٫۴ درصد کودکان تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند. میانگین آگاهی مادران در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر ۴٫۵۴۵+۱۹٫۸۱۸ از نمره ۲۸ و میانگین عملکرد آنان ۲٫۳۳۸+۷٫۱۰۶ از ۱۲ بود. وضعیت رشد کودکان در ۴٫۸ درصد موارد عالی و در ۴۲٫۹ درصد خوب بود. یافته ها نشان داد بین تحصیلات پدر، تعداد فرزند، وضعیت رشد کودک و عملکرد مادر ارتباط آماری معنی دار بود (p<0.05). بین محل سکونت و آگاهی مادران نیز ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05). بین میزان آگاهی و عملکرد مادران همبستگی مستقیم و معنی دار بود (p=0.000 و r=0.212). بین سن مادر و عملکرد وی نیز ارتباط معنی دار و معکوس بود (p=0.000 و r=0.212).
نتیجه گیری: آگاهی و عملکرد مادران نسبت به تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر در حد متوسط می باشد. ضروریست برنامه ریزی جهت ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماهه اول زندگی کودک برای گروه هدف انجام گیرد.