مقاله بررسی میزان آگاهی و آمادگی تجهیزاتی دندان پزشکان عمومی شهر ارومیه در برخورد با فوریت های پزشکی در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۶۳۹ تا ۶۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آگاهی و آمادگی تجهیزاتی دندان پزشکان عمومی شهر ارومیه در برخورد با فوریت های پزشکی در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوریت های پزشکی
مقاله دندان پزشکان عمومی
مقاله میزان آگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پیشوا سیدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: صرافان نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: وقوع فوریت های پزشکی، در اعمال دندان پزشکی نادر هستند اما هنگامی که شرایط اضطراری رخ دهد، می تواند تهدید کننده حیات باشد. توانایی دندان پزشک برای رویارویی و مدیریت ابتدایی آن، عامل کلیدی برای به حداقل رساندن عوارض و مرگ و میر است. هدف از این پژوهش تعیین میزان آگاهی دندان پزشکان شهر ارومیه در برخورد با فوریت های پزشکی در مطب در سال ۱۳۹۱ است.
مواد و روش کار: پژوهش کنونییک بررسی توصیفی ـ تحلیلی و از لحاظ زمانی از دسته بررسی های مقطعی است. جامعه مورد نظر در این بررسی دندان پزشکان شهر ارومیه است که با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. برای تهیه فهرست به سازمان نظام پزشکی مراجعه شده و فهرستی از دندان پزشکان فعال تهیه و بر پایه همین فهرست مراجعه انجام پذیرفت. پس از تکمیل و جمع آوری پاسخنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های کمی به صورت میانگین (± خطای استاندارد) و داده های کیفی به صورت فراوانی (درصد) نمایش داده شدند. برای مقایسه میانگین گروه ها از T-test و در صورت عدم احراز شرایط از معادل ناپارامتریک آن استفاده شد. برای بررسی متغیر کیفی نیز از X2-test و جهت بدست آوردن ارتباط متغیرهای کمی سن، سابقه کاری و آگاهی دندان پزشکان از آزمون Pearson correlation استفاده گردید.
یافته ها: از میان ۱۰۰ دندان پزشک در ارومیه ۹۵ دندان پزشک به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از میان ۹۵ دندان پزشک ۴۱٫۱ درصد زن و ۵۸٫۹ در صد مرد بودند. متوسط سن شرکت کنندگان ۹٫۹۱±۳۳٫۴۵ بود.
در این مطالعه میزان آگاهی ۵٫۳ درصد دندان پزشکان ضعیف ارزیابی شد. ۶۲٫۱ متوسط و ۳۲٫۶ در صد عالی گزارش گردید. هیچ گونه رابطه معنی داری میان سن و میزان تجربه کاری و جنس دندان پزشکان با میزان آگاهی انان در بر خورد با شرایط اورژانس دیده نشد. شایع ترین میزان وقوع اورژانس سینکوپ بود. به علاوه شایع ترین داروی اورژانس در مطب آدرنالین ۶۹٫۸ درصد و اکسیژن ۸۲٫۱ درصد گزارش شد.
بحث و نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل آماری بر اساس مطالعه فوق نشان می دهد میزان آگاهی دندان پزشکان عمومی شهر ارومیه در برخورد با فوریت های پزشکی در حد خوب تا متوسط می باشد. فراوانی وجود داروها و تجهیزات مرتبط با اورژانس های پزشکی مشخص کننده این است که مقدار داروها و تجهیزات در دسترس برای مواقع اورژانس در حد قابل قبول است. رابطه معنی دار در جنسیت و میزان آگاهی وجود نداشت.