مقاله بررسی میزان آگاهی دانشجویان گروه علوم پزشکی از قوانین جزایی مامایی در حیطه پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۲۰ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آگاهی دانشجویان گروه علوم پزشکی از قوانین جزایی مامایی در حیطه پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله قوانین جزایی مامایی
مقاله پزشکی قانونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: تدین نجف آبادی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاغم سارا
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رفتار نتیجه تصمیم و تصمیم مبتنی بر آگاهی و گرایش می باشد. آگاهی یا دانش نیاز فرد را به دانستن بر می انگیزد. بسیاری از خطاهای پزشکی ناشی از عدم آگاهی نسبت به موضوع درمانی است که علاوه بر خسارت های جسمی، روحی و مادی که به بیمار وارد می کند، سبب کاهش اعتماد بیماران به کادر درمان می شود و جریمه های مالی را برای خاطی در بر خواهد داشت.
روش: مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی و جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد مامایی و دستیاران زنان علوم پزشکی اهواز بود؛ که تعداد ۹۰ نفر از آنها از طریق نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار، پرسشنامه دو بخشی شامل اطلاعات دموگرافیک و ۳۳ سوال چهار گزینه ای جهت سنجش میزان آگاهی دانشجویان پیرامون موضوع پژوهش بود. نتایج از طریق آمار توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: میانگین سنی نمونه ها ۲۴٫۷۲±۴٫۵۸ سال و اکثریت آنها (%۶۱٫۱۱) دانشجوی کارشناسی مامایی بودند. میانگین نمره آگاهی، ۱۰٫۸۳±۲٫۷ به دست آمد ( آگاهی ضعیف). بین نمره آگاهی دانشجویان و پیش بینی آنها از سطح آگاهی خود ارتباط معناداری دیده نشد (p=0.168). بین نمره آگاهی با شرکت در کارگاه مرتبط با موضوع پژوهش ارتباط معناداری وجود داشت (p=0.007).
بحث: برای برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد، کاهش بروز خطاها و شکایات پزشکی از کادر درمان، لازم است سطح آگاهی شاغلین درمانی در حیطه های مختلف شغلی بررسی شود تا نقاط قوت و ضعف آنها و راهکارهای بهبود آگاهی آنها شناسایی گردد. کادر زنان و مامایی در معرض موارد بالایی از شکایات پزشکی هستند و تدوین مباحث کاربردی و رایج پزشکی قانونی برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.