مقاله بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران زن شهر یزد نسبت به بیماری های شغلی مرتبط با حرفه آرایشگری در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۵۴ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران زن شهر یزد نسبت به بیماری های شغلی مرتبط با حرفه آرایشگری در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله آرایشگران زن
مقاله بیماری شغلی
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعیان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرور امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: جاسمی زاد طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلسله وزیری حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از راه های انتقال بیماری های عفونی، انتقال از شخص به شخص می باشد که در این زمینه آرایشگاه ها می توانند خطر انتقال را افزایش دهند. هدف این مطالعه تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران زن شهر یزد در زمینه بیماری های شغلی مرتبط با حرفه آرایشگری در سال ۱۳۹۱ بوده است.
روش بررسی: این تحقیق، یک مطالعه توصیفی بود که به صورت تصادفی بر روی ۶۰ آرایشگر زن شهر یزد (۱۲% از کل آرایشگران زن شهر یزد) صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت و پس از تکمیل، داده ها با استفاده از نرم افزارهای ۱۶ SPSS و Excel مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: مشخصات دموگرافیک نشان داد که بیشتر آرایشگران دارای سن کمتر از ۳۰ سال، دیپلم و سابقه کار بالاتر از ۱۰ سال بودند. همچنین نتایج نشان داد که سن با آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران رابطه معناداری (P>0.05) ندارد، همچنین مشخص شد که سطح تحصیلات تنها با نگرش رابطه معنادار دارد. سابقه کار نیز با نگرش و آگاهی رابطه معنادار داشت (P<0.05)، به طوری که با افزایش میزان سابقه کار از کمتر از ۵ سال به بالای ۱۰ سال، آگاهی و نگرش آرایشگران افزایش یافت. همچنین همبستگی معنی داری میان نمره آگاهی و نگرش در زمینه بهداشت و بیماری های شغلی مرتبط با حرفه آرایشگری وجود داشت، اما همبستگی معنی داری میان نمره آگاهی و نگرش با عملکرد وجود نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آرایشگران از آگاهی، نگرش و عملکرد بالایی برخوردارند.