مقاله بررسی میزان آلودگی سرمی به ویروس بلوتانگ در گوسفندان شهرستان خوی با استفاده از روش الایزای رقابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۱۳۵ تا ۱۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آلودگی سرمی به ویروس بلوتانگ در گوسفندان شهرستان خوی با استفاده از روش الایزای رقابتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی سرمی
مقاله ویروس بلوتانگ
مقاله گوسفند
مقاله الایزا
مقاله شهرستان خوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان دار محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده میرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: موسی خانی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: پوربخش سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری زبان آبی یکی از بیماری های ویروسی نشخوارکنندگان، جزو خانواده رئوویریده و جنس اوربی ویروس می باشد که توسط پشه های خانواده کولیکوئیدس انتقال می یابد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آلودگی سرمی به ویروس بلوتانگ در گوسفندان خوی بود. این مطالعه بر روی ۲۰۰ نمونه خون اخذ شده به طور تصادفی از ۱۹ گله گوسفند و ۷ روستا در شهرستان خوی انجام گرفت. از این تعداد ۱۶۰ رأس ماده و ۴۰ رأس نر در گروه های سنی مختلف بودند. سرم ها با استفاده از روش الایزای رقابتی برای بررسی آنتی بادی های سرمی ویروس بلوتانگ مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از تعداد ۲۰۰ نمونه اخذ شده، تعداد ۱۳۴ سرم (%۶۷) مثبت و ۶۶ نمونه (%۳۳) منفی بودند. میزان آلودگی سرمی در میش ها بیشتر از گوسفندان نر بود (به ترتیب %۶۹٫۳۷ و %۵۷٫۵۰) ولی از نظر تجزیه و تحلیل آماری، اختلاف بین دو جنس نر و ماده معنی دار نبود (P>0.05). از نظر گروه های سنی مختلف، گروه ۳-۴ سال بالاترین میزان آلودگی را دارا بودند که بر اساس آنالیز آماری، بین رده های سنی مختلف از نظر ابتلاء به آلودگی سرمی ویروس زبان آبی اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.05). نتایج نشان داد که آنتی بادی بر علیه ویروس بلوتانگ در گوسفندان شهرستان خوی وجود دارد و ویروس در منطقه در حال چرخش می باشد و بایستی اقدامات لازم در خصوص کنترل و پیشگیری بیماری انجام گیرد.