مقاله بررسی میزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطلاعات در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطلاعات در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکنان بخش مدارک پزشکی
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله سواد رایانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگرنژاد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کارکنان بخش مدارک پزشکی به خاطر ماهیت شغلی خود بیش از سایر کارکنان سلامت، نیاز به مهارت در استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطلاعات بود.
روش پژوهش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود. جامعه پژوهش را تمام پرسنل فارغ التحصیل مدارک پزشکی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تشکیل می دهند که در حدود ۸۰ نفر می باشند و ما تمام جامعه آماری را به عنوان نمونه پژوهش انتخاب کردیم. به منظور تعیین میزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطلاعات پژوهشگران به بیمارستان های مورد پژوهش مراجعه نموده و از کارکنان آزمون کتبی به عمل آوردند. آزمون متناسب با اهداف پژوهش، و شامل ۹۶ سوال چهار گزینه ای بود. روایی سوالات با استفاده از نظر متخصصان و برای سنجش پایایی آن از روش بازآزمایی استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (فروانی، درصد فراوانی و میانگین) و استنباطی (مقایسه میانگین) در نرم افزار ۱۶SPSS تحلیل گردیدند.
یافته ها: در مجموع میزان آشنایی کارکنان با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطلاعات پایین بود. در بین مهارت های مختلف بیشترین آشنایی مربوط به، توانایی در به کارگیری رایانه و مدیریت سیستم عامل ویندوز با میانگین (۶٫۹) و کمترین آشنایی مربوط به برنامه Access با میانگین (۲٫۷) بود. در مقایسه مردان نسبت به زنان آشنایی بیشتری با رایانه و مفاهیم پایه فنآوری داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به کافی نبودن آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی با رایانه و فناوری اطلاعات، و نقش آنها در مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان، نیاز به ارتقاء مهارت های آنان است. لذا پیشنهاد می گردد از طریق برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت، مهارت کار با رایانه و فناوری اطلاعات، کارکنان را افزایش داد.