مقاله بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های عمومی سراسر کشور از قابلیت های وب ۲ در محیط کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های عمومی سراسر کشور از قابلیت های وب ۲ در محیط کار
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله اینترنت
مقاله وب ۲
مقاله کتابخانه های عمومی
مقاله کتابداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صیامیان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زندیان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این پژوهش با هدف، میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های عمومی از قابلیت های وب ۲ در محیط کار انجام شده است.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، از نوع پیمایشی – توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی (۳۲ استان) است. طبق گزارش آماری واحد منابع انسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تعداد کتابداران تا پایان سال ۱۳۹۰ (۴۹۲۱ نفر ) می باشند. که از بین آنان ۳۵۷ نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ای که بر اساس مرور متون و منابع مرتبط و مشاهده های پژوهشگران از ابزارهای وب ۲، طراحی و استفاده شده است. برای پاسخگویی به سوال ها و فرضیه های پژوهش از روش های آمار توصیفی (توزیع فراوانی و درصد) و آزمون های استنباطی (آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس یک عاملی و آزمون تعقیبی دانکن) استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی با امکانات و قابلیت های وب ۲ در حد کم (۴۴ درصد)، و به همان نسبت میزان استفاده کتابداران از امکانات و قابلیت های وب ۲ جهت خدمت رسانی به مراجعین در حد کم (۴۸ درصد) است. بیشترین توانایی کتابداران کتابخانه های عمومی در استفاده از پست الکترونیکی و وبلاگ بوده و کمترین توانایی نیز در زمینه استفاده از فلیکر و ویکی است.
نتیجه گیری: میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های عمومی از وب ۲ در محیط کار در سطح پایینی است. برگزاری دوره های بازآموزی و حین خدمت با موضوع وب، ترغیب کتابداران نسبت به شناخت وب و بکارگیری آن در خدمات کتابخانه ای، از مواردی است که لازم است به آنها پرداخته شود.